Oświadczenie o prywatności spółki OBS d.o.o.

Czym są dane osobowe i w jaki sposób się je gromadzi?

Dane osobowe są informacjami, które można wykorzystywać do Państwa identyfikacji. Stanowią je, na przykład imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, data urodzenia i płeć, adres IP, numer telefonu lub adres e-mail, informacje dotyczące płatności.

Kategoria ta nie obejmuje informacji, które nie dotyczą bezpośrednio prawdziwej tożsamości osoby (takich, jak np. ulubione strony internetowe lub liczba użytkowników strony internetowej).

Gromadzimy dane osobowe przy zapytaniach i rezerwacji usług turystycznych za pośrednictwem centrów obsługi telefonicznej, strony internetowej, aplikacji, chatu online, gdy użytkownik płaci za usługi, jak również wówczas, gdy bierze udział w konkursach z nagrodami lub zapisuje się w celu otrzymywania „newslettera”. Gromadzimy je także za każdym razem, gdy internauta wchodzi na naszą stronę internetową.

W szczególności gromadzone są dane osobowe z następujących kategorii:

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, wiek i płeć, informacje, czy rezerwacja dokonywana jest dla rodziny, pojedynczej osoby, pary znajomych, dane dokumentów podróży (nr identyfikacyjny, narodowość, data ważności oraz kraj wystawienia), jeśli istnieje taki wymóg, informacje na temat sposobu płatności oraz wszelkie inne informacje na temat płatności, o ile jest to konieczne;
 • historia podróży oraz informacje o ewentualnych usługach dodatkowych, takich jak ubezpieczenia, parkingi, itp.;
 • informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej lub aplikacji;
 • wiadomości, które są z nami wymieniane lub przesyłane nam sms-em, e-mailami, poprzez „chat-roomy”, telefonicznie lub przez media społecznościowe.

Do czego są nam potrzebne Państwa dane osobowe oraz jak długo je przechowujemy?

Państwa dane mogą być wykorzystywane do następujących celów:

 • świadczenie objętych umową usług turystycznych; otrzymywane od Państwa dane wykorzystuje się do świadczenia usług turystycznych związanych z Państwa podróżą;
 • celów komunikacyjnych dotyczących zmian w podróży lub zapewniania pomocy na drodze; takie wiadomości nie są przeznaczone do celów marketingowych i nie można ich wyłączyć;
 • weryfikacji lub autoryzowania płatności dokonywanych kartami kredytowymi lub innymi kartami płatniczymi; korzystamy z informacji dotyczących płatności na potrzeby księgowe, rozliczeniowe oraz badania sprawozdań finansowych (audytu) oraz w celu wykrywania i zapobiegania działaniom noszącym znamiona oszustwa;
 • celów administracyjnych i prawnych: dane wykorzystuje się do analiz statystycznych i rynkowych, testowania systemów, badań klientów, kontroli jakości, utrzymania i rozwoju albo rozstrzygania sporów i roszczeń;
 • ochrony, zdrowia, działań administracyjnych, zapobiegania i wykrywania przestępstw; Państwa dane mogą być przekazywane organom krajowym lub organom ścigania w celu spełnienia wymogów prawnych;
 • komunikacji z klientami: wykorzystujemy dane do wzmacniania relacji z klientami oraz doskonalenia naszych usług lub wrażeń klienta;
 • marketingu: będziemy Państwa regularnie informować o naszych ofertach specjalnych przy pomocy e-maila oraz okresowo za pomocą tradycyjnej poczty lub telefonicznie. W każdej wiadomości będzie opcja odrzucenia w celu odmowy przyjmowania takich wiadomości w przyszłości. Złożenie odmowy jest niezwykle proste – wystarczy kliknąć link w każdej wiadomości e-mailowej, poprzez wiadomość zwrotną lub rozmowę telefoniczną; dla Państwa jest to całkowicie bezpłatne.

Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie zgodnie z podstawą prawną ich przetwarzania. Podstawa prawna zależy od celu, zgodnie z którym uzyskaliśmy dane. Uzyskaliśmy je albo jako dane klienta lub przy zapisywaniu się w celu otrzymywania „Newslettera” lub przy przyjęciu kuponu lub w ramach udziału w konkursie z nagrodami.

W większości przypadków Państwa dane osobowe przetwarza się w celu uzupełnienia umowy związanej z podróżą.

Dane osobowe można również przetwarzać w celu:

 • wypełnienia obowiązku prawnego;
 • uzyskania Państwa zgody na powiadomienia o naszych ofertach (udział w konkursach z nagrodami lub subskrypcji e-wiadomości);
 • ochrony naszych żywotnych interesów lub interesów innej osoby w razie niebezpieczeństwa;
 • ochrony zgodnych z prawem interesów agencji (powiadomienie o analizie statystycznej I rynkowej ofert agencji, testowaniu systemu, badaniach klienta, kontroli jakości, utrzymaniu i rozwoju lub rozwiązywaniu sporów lub roszczeń).

Nie będziemy przechowywać Państwa danych dłużej, niż jest to konieczne do celu, w którym są one przetwarzane. Aby określić właściwy okres przechowywania uwzględniamy zakres, charakter oraz wrażliwość danych osobowych, cele, w których są one przetwarzane oraz czy istnieje możliwość osiągnięcia tychże celów innymi sposobami.

Określając okres przechowywania należy brać pod uwagę narzucone limity czasowe takie jak ustawa o podatku od towarów i usług (VAT), ogólny okres ograniczenia oraz limit czasowy na rozpatrywanie reklamacji.

Gdy nie będziemy już potrzebować Państwa danych osobowych, usuniemy je lub zniszczymy w sposób bezpieczny.

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym osobom trzecim do celów opisanych w niniejszym regulaminie:

 • dostawcom usług turystycznych takim jak: osoby prowadzące hotele, organizatorzy turystyki, obsłudze wyciągów narciarskich do wystawiania „ski-passów”, dostawcom usług wypożyczania sprzętu lub pojazdów, przewoźnikom, przewodnikom, itp.;
 • obsłudze systemów rezerwacji GDS (Globalnego Systemu Dystrybucji), przy pomocy których dokonujemy rezerwacji usług turystycznych (przelotów, hoteli, wynajmu samochodów, transferów, wycieczek, itp.);
 • agencjom ubezpieczeniowym – dostawcom ubezpieczeń turystycznych od anulowania wyjazdu, ubezpieczeń od wypadków oraz ubezpieczeń zdrowotnych z pomocą assistance, na którą decydują się Państwo w trakcie lub po dokonaniu rezerwacji (np. Triglav, Grawe, Coris, Europäische  ...);
 • spółkom obsługującym karty kredytowe i debetowe umożliwiającym dokonywanie płatności oraz sprawdzającym pod kątem zapobiegania oszustwom, które mogą potrzebować informacji na temat metody płatności oraz rezerwacji usług turystycznych w celu obsługi płatności lub zapewnienia bezpieczeństwa Państwa transakcji płatności;
 • konsulatom, urzędom imigracyjnym i celnym w celu organizowania zezwoleń na wjazd, organom ścigania oraz organom podatkowym na podstawie ich pisemnego żądania, władzom sądowym i współpracownikom zajmujących się prawem na potrzeby egzekwowania naszych ustawowych uprawnień w związku z umową z Państwem;
 • dostawcom usług o charakterze poufnym, z których korzystamy w zarządzaniu naszą działalnością takich jak zewnętrzni informatycy, dostawcy usług w chmurze, dostawcom marketingu e-mailowego i sms-owego oraz dostawców spersonalizowanych usług drukarskich na potrzeby ukierunkowanych kampanii marketingowych, wymagających dostawców usług w celu zapewnienia takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, jak agencja;
 • w kontekście konkursów z nagrodami będziemy przekazywać Państwa dane osobowe stosownym partnerom konkursów z nagrodami, jeśli jest to podane w „Regulaminie konkursu z nagrodami”.
 • Mediom społecznościowym: mogą Państwo mieć możliwość docierania do usług internetowych osób trzecich za pośrednictwem naszej strony internetowej lub aplikacji lub przed wejściem na naszą stronę lub aplikację. Po zarejestrowaniu się przez Państwa na swoim koncie serwisu społecznościowego, uzyskamy dane osobowe, które zamierzają Państwo nam udostępnić za pomocą tych serwisów mediów społecznościowych zgodnie ze swoimi ustawieniami prywatności w celu doskonalenia swojej strony internetowej lub korzystania z aplikacji i dostosowywania ich do potrzeb indywidualnych. Z wtyczek mediów społecznościowych można również korzystać na naszej stronie internetowej lub w naszej aplikacji. W wyniku tego Państwa informacje będą udostępniane Państwa dostawcy mediów społecznościowych i mogą być pokazywane na profilach mediów społecznościowych, które chcą Państwo udostępniać innym osobom w swojej sieci. Prosimy o zapoznanie się z treścią „Regulaminu prywatności” tychże zewnętrznych dostawców mediów społecznościowych, aby dowiedzieć się więcej na temat tych procedur.

Agencja oferuje usługi turystyczne na całym świecie, co powoduje konieczność okresowego wysyłania danych osobowych do osób trzecich, z mocy tiret pierwszego, również poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) w celu wykonania umowy turystycznej. Z uwagi na fakt, że ochrona danych osobowych nie jest aż tak ścisła jak w EOG, wymagamy, aby wszyscy dostawcy usług przetwarzali dane osobowe w sposób bezpieczny oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych Republiki Słowenii oraz UE.

W celu zapewnienia zgodności z prawem przesyłania danych poza EOG, korzystamy ze standardowych środków ochrony danych poza EOG.

Jednoznacznie oświadczamy, że nie sprzedajemy żadnych danych, w szczególności danych osobowych, osobom trzecim.

W jaki sposób chronimy Państwa dane?

Przechowując i ujawniając Państwa dane osobowe postępujemy ściśle według procedur ochrony oraz chronimy je przed przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wszystkie strony internetowe OBS d.o.o. lub strona internetowa korzystająca z technologii OBS d.o.o., a w szczególności przekazywane przez Państwa dane, zabezpiecza SSL (Secure Socket Layer). SSL jest standardową branżową metodą szyfrowania danych osobowych oraz informacji dotyczących kart kredytowych w celu ich bezpiecznego przesyłania w Internecie.

Informacje dotyczące płatności przesyła się za pomocą SSL przez infrastrukturę dedykowanej sieci (MPLS).

Jeśli chodzi o ochronę danych dotyczących Państwa karty kredytowej, chcielibyśmy wyraźnie Państwa ostrzec, że w przypadku płatności online te informacje należy wpisać wyłącznie w przeznaczone do tego miejsca formularza rezerwacyjnego. Bezpieczeństwo Państwa danych możemy zapewnić tylko wówczas, gdy stosują Państwo zamierzoną metodę wprowadzania danych.

Możemy ujawniać Państwa dane osobom trzecim wyłącznie do celów określonych w niniejszym regulaminie. Wszystkie osoby trzecie obowiązuje wymóg posiadania odpowiednich środków technicznych oraz środków bezpieczeństwa operacyjnego w celu ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem RODO.

Państwa prawa wynikające z ochrony danych osobowych

W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do: 

 • zażądania informacji, gdy posiadamy Państwa informacje osobowe, a jeśli tak, jakie dane oraz z jakiego powodu są one przechowywane lub wykorzystywane;
 • zażądania dostępu do swoich danych osobowych, które pozwala Państwu na uzyskanie kopii posiadanych przez nas danych osobowych oraz sprawdzenia, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem;
 • zażądania skorygowania posiadanych przez nas danych osobowych, co pozwala Państwu na skorygowanie niepełnych lub nieprecyzyjnych danych;
 • zażądania usunięcia Państwa danych osobowych, gdy nie ma powodu dla ich dalszego przetwarzania lub gdy egzekwują Państwo swoje prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie;
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, gdzie my opieramy swoje działania na zgodnym z prawem interesie (nawet w przypadku zgodnego z prawem interesu osoby trzeciej), gdy istnieją powody dotyczące Państwa konkretnej sytuacji; bez względu na postanowienie poprzedniego zdania, mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu w dowolnym momencie, jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego;
 • zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, co pozwoli Państwu na wstrzymanie przetwarzania Państwa danych osobowych, na przykład, jeśli chcą Państwo, abyśmy określili ich poprawność oraz sprawdzili przyczyny ich dalszego przetwarzania;
 • zażądania przesłania Państwa danych osobowych w uporządkowanej formie elektronicznej innemu kontrolerowi;
 • anulowanie zgody lub przyzwolenia udzielonego przez Państwa na gromadzenie, przetwarzanie lub przesyłanie Państwa danych osobowych do określonego celu; po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu przez Państwa zgody, wstrzymamy przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów, które Państwo początkowo zaaprobowali, chyba że dysponujemy inną, zgodną z prawem podstawą prawną do kontynuowania takich działań w sposób legalny.

Prosimy o przesłanie wniosku e-mailem na adres: cs@mountvacation.com lub pocztą na adres: OBS d. o. o., Letališka cesta 29, 1000 Ljubljana w celu dochodzenia wyżej wymienionych praw.

Nie są Państwo zobowiązani do opłaty za dostęp do swoich danych osobowych ani z tytułu egzekwowania jakiegokolwiek innego prawa. Stosowna opłata może natomiast być naliczana w przypadku, gdy żądanie dostępu jest w sposób zauważalny bezpodstawne lub ma charakter nadmierny. Alternatywnie możemy w takich okolicznościach odmówić spełnienia żądania.

W przypadku egzekwowania praw z tego tytułu możemy być zmuszeni do poproszenia o podanie określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić Państwa tożsamość, co stanowi jedynie środek zabezpieczający, który zapewnia nieujawnianie danych osobowych osobom nieupoważnionym.

Pliki „cookies” i śledzenie strony

Przy wchodzeniu na naszą stronę Państwa komputer przechowuje informacje w oprogramowaniu przeglądarki w formie plików „cookies”. W plikach „cookies” przechowuje się informacje dotyczące korzystania przez Państwa ze strony, z których następnie korzysta OBS d.o.o. Korzystanie z plików „cookies” ułatwia Państwu korzystanie z funkcji, ponieważ rozpoznajemy Państwa komputer w trakcie kolejnych wizyt, co upraszcza ewentualne ponowne wprowadzanie danych.

Pliki „cookies”, z których korzystamy (niewielkie pliki zawierające informacje dotyczące konfiguracji) pomagają nam określić częstotliwość korzystania oraz liczbę użytkowników na naszej stronie internetowej, a Państwu pozwalają na pełniejsze wykorzystanie serwisu. Poza tym, na podstawie tychże plików „cookies”, spółka OBS d.o.o. może przesyłać Państwu e-mailem spersonalizowane informacje celem informowania o rezerwacji, określonych produktach lub kampaniach sprzedaży oraz polecania produktów lub usług, które mogą Państwa zainteresować.

Większość przeglądarek skonfigurowanych jest w taki sposób, aby automatycznie przyjmować pliki „cookies”. Niemniej jednak mają Państwo możliwość wyłączenia tych plików lub ustawienia swojej przeglądarki tak, aby w dowolnym momencie powiadamiała Państwa o wysłaniu „cookies”. Istnieje także możliwość usunięcia z twardego dysku, w dowolnym momencie, przechowywanych przez Państwa plików „cookies”.

Korzystanie z „cookies” jest niezbędne w celu dokonania rezerwacji. Z naszego serwisu, bez plików „cookies” można korzystać w ograniczonym zakresie.

Edytuj pliki „cookies” i ustawienia przeglądarki.

Jeśli chcą usunąć pliki „cookies” lub ograniczyć je, możesz ustawić limity w swojej przeglądarce internetowej.

Proponujemy linki do stron internetowych, co może być w tym pomocne:

Więcej informacji na temat wpływu, jaki mają na Państwa pliki „cookies” oraz marketing bezpośredni można uzyskać wchodząc na następujące strony internetowe: www.youronlinechoices.eu and www.allaboutcookies.org.

Korzystamy z oprogramowania śledzącego w celu śledzenia wzorców ruchu oraz korzystania z sieci, co pomaga nam w opracowaniu projektu oraz układu strony internetowej. Oprogramowanie to nie pozwala nam na zapisywanie danych osobowych dotyczących internautów.

Przy każdym dostępie do treści naszej oferty internetowej dochodzi do automatycznego zachowywania informacji ogólnych (tj. liczby odwiedzających, czasu trwania wizyty na poszczególnych stronach, itp.). Dane te nie mają charakteru osobowego, a co za tym idzie, przetwarza się je anonimowo. Korzystamy z tego typu danych wyłącznie do celów statystycznych oraz optymalizacji naszej oferty internetowej.

Korzystanie z Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z danych Google Analytics, będącego internetowym serwisem analitycznym Google Inc.. (»Google«). Google Analytics korzysta z tzw. plików »cookies«, plików tekstowych, które są przechowywane na Państwa komputerze oraz umożliwia Państwu analizowanie korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej (w tym Państwa adres IP), zbierane przez plik „cookie”, zostaną przekazane na amerykański serwer Google, gdzie będą następnie przechowywane.

Google będzie korzystać z tych informacji do analizy korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów na temat aktywności na stronie dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług dotyczących strony internetowej oraz korzystania z Internetu. W razie konieczności Google przekaże takie informacje osobom trzecim, w wymaganym zakresie lub jeśli osoby trzecie przetwarzają takie dane w imieniu Google. Google w żaden sposób nie będzie łączyć Państwa adresu IP z innymi informacjami Google. Mogą Państwo dezaktywować instalację plików „cookies”, dokonując stosownych ustawień oprogramowania przeglądarki. Musimy natomiast przypomnieć Państwu, że w takim przypadku mogą Państwo nie mieć możliwości pełnego korzystanie z funkcji tej strony internetowej. Korzystając z niniejszej strony internetowej oświadczają Państwo, że wyrażają zgodę na to, aby Google przetwarzał zgromadzone dane osobowe w opisany sposób oraz do podanego wyżej celu.

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji anonimizacji dostarczanej przez Google Analytics. W tym kontekście adresy IP przechowuje się i przetwarza tylko w formie skróconej tak, aby nie można ich było powiązać z tożsamością konkretnej osoby.

Dane Google Analytics pozwalają również na ukierunkowane przedstawianie komunikatów reklamowych w całym Internecie tam, gdzie Google jest właścicielem lub wynajmuje miejsca reklamowe.

Integracja wtyczek

OBS d.o.o. korzysta z różnych wtyczek, aby zapewnić klientom lepsze wrażenia. Również w tym przypadku mają Państwo możliwość dezaktywacji wtyczek w swojej przeglądarce.

 • AddPlug – platforma umożliwiająca łatwe eksponowanie najlepszych ofert za pomocą banerów reklamowych.
 • Facebook Pixel – umożliwia nam przypomnienie Państwu treści, które odwiedzali Państwo na naszej stronie internetowej za pośrednictwem reklamy na Facebooku.
 • AddThis – platforma do łatwego udostępniania treści w różnych sieciach społecznościowych.
 • Zopim – platforma do chatu online umożliwiająca internautom kontaktowanie się z serwisem pomocy spółki OBS d.o.o. za pośrednictwem »chat«
 • Zendesk – platforma CRM do przechowywania poprzednich pytań oraz do komunikowania się z internautami lub klientami

Linki do innych stron internetowych

Nasza oferta internetowa może obejmować linki do innych stron internetowych. Niniejsze „Oświadczenie o poufności” nie ma zastosowania względem innych dostawców. Z uwagi na fakt, że nie mamy wpływu na to, czy operatorzy honorują postanowienia dotyczące ochrony danych, nie przyjmujemy również odpowiedzialności za poprawność, terminowość i kompletność informacji podanych przez nich na ich stronach internetowych.

Zalecamy Państwu zapoznanie się z ich „Regulaminem ochrony danych” z uwagi na fakt, że może się on różnić od naszego.

Kontroler danych

OBS d.o.o. odpowiada za przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, a jednocześnie działa jako licencjonowane biuro podróży oraz organizator turystyki, usługodawca.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub jeśli życzą sobie Państwo przekazać nam jakieś życzenia lub uwagi na temat ochrony danych prosimy o przesłanie ich e-mailem na adres: cs@mountvacation.com.

Z uwagi na zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych musimy okresowo dostosowywać obowiązujące w tym względzie postanowienia. Będziemy Państwa informować o wszelkich zmianach. Zachęcamy do okresowego sprawdzania niniejszego regulaminu.


Menadżer strony internetowej
OBS d.o.o., Letališka 29, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI78839068


Ostatnia zmiana i publikacja regulaminu: 25 maja 2018 r.