O spoleènosti MountVacation.com

Online rezervaèní systém poskytující dovolenou v horských destinacích slouží všem milovníkùm hor (jak v letním tak i zimním období) k snadnému vyhledávání, prohlížení, porovnávání a k rezervaci dovolené. V rezervaèním systému jsou Vám k dispozici veškerá dostupná ubytovací zaøízení a další poskytované služby (lyžarské školy, pùjèovny s veškerým horským vybavením, organizování exkurzí...). Portál tedy umožòuje každému návštìvníkovi a uživateli sledovat dostupnost, ceny a propagaèní akce na webových stránkách MountVacation.com. Systém MountVacation shromažïuje všechny údaje a data a umožòuje Vám provádìt rezervace. Rezervace je potvrzena témìø okamžitì. Cestujícím je pak vydán doklad - voucher – k poskytnutí všech objednaných služeb v dané destinaci.

Vzhledem k tomu, že každý náš partner, poskytující ubytování nebo služby, je zodpovìdný za svùj obsah, stejnì jako za nabídky, spoleènost MountVacation.com neobdržela témìø žádné reklamace. W ubiegłym roku, mieliśmy mniej niż 1% reklamacji.

Naše sí partnerù tvoøí 6500 rùzných ubytovacích zaøízení z celé Evropy a s jejich pomocí vyhledáme mìsíènì více než 100.000 lidím nejlepší dovolenou. Naši zákazníci pocházejí z celého svìta a webové stránky máme k dispozici v 8 svìtových jazycích.